شناسایی کیفی هیدروکسید پتاسیم

برای شناسایی کیفی هیدروکسید پتاسیم، می توان به طریق زیر عمل کرد.

محلول هیدروکسید پتاسیم در آب (1 در 50) به شدت قلیایی است.

محلول هیدروکسید پتاسیم در آب، بی رنگ و کاملا شفاف است.

مقدار پتاسیم کربنات در این محصول باید کمتر از % 2 باشد.

5 میلی لیتر از هیدروکسید پتاسیم را با افزودن تدریجی اسید هیدروکلریک رقیق شده خنثی کنید، 2 میلی لیتر اسید استیک اضافه کنید و با افزودن آب، حجم را به 50 میلی لیتر برسانید. مقدار فلزات سنگین باید کمتر از 30 میکروگرم در هر گرم از محصول باشد.

5 گرم از هیدروکسید پتاسیم را با افزودن تدریجی اسید هیدروکلریک خنثی کنید و دوباره 1 میلی لیتر اسید هیدروکلریک رقیق شده اضافه کنید و با افزودن آب، حجم را به 50 میلی لیتر برسانید. کقدار سرب نباید بیش از 10 میکروگرم در هر گرم از محصول باشد.

10 میلی لیتر از محلول هیدروکسید پتاسیم را با 1 میلی لیتر پتاسیم پرمنگنات مخلوط کنید و 30 میلی لیتر آب اضافه کرده و به خوبی تکان دهید. این محلول را با افزودن تدریجی اسید هیدروکلریک خالص خنثی کنید و سپس 5 میلی لیتر اسید سولفوریک رقیق اضافه کرده و خنک کنید. مقدار جیوه نباید بیش از 1/0 میکروگرم بر گرم از محصول باشد.

5/2 میلی لیتر از محلول هیدروکسید پتاسیم را به 5 میلی لیتر اضافه کنید و با افزودن تدریجی اسید هیدروکلریک خنثی کنید. مقدار آرسنیک نباید بیش از 4 میلی گرم در هر گرم از محصول باشد.

برای اطمینان از درصد خلوص این محصول، 50 گرم از هیدروکسید پتاسیم را وزن کرده و به آب تازه و خنک بیفزایید به طوری که حجم آن 1000 میلی لیتر شود. از این محلول، به عنوان محلول نمونه استفاده کنید. 25 میلی لیتر از این محلول نمونه را برداشته و به 10 میلی لیتر آب اضافه کنید و در حضور1میلی لیتر شناساگر بروموفنول آبی، با اسید هیدروکلریک 1 مول بر لیتر تیتر کنید. پس از پایان تیتراسیون، 1 میلی لیتر اسید هیدروکلریک 1 مول بر لیتر اضافه کنید و به مدت 5 دقیقه بجوشانید. پس از خنک شدن، با اسید هیدروکلریک 1/0 مول بر لیتر تیتر کنید. مقدار هیدروکسید پتاسیم برابر است با:

.

یک روش دیگر این است که 5/1 گرم از محصول را به 40 میلی لیتر آب 15 درجه سانتی گراد بیفزایید و در حضور شناساگر فنول فتالئین با اسید سولفوریک 1 نرمال تیتر کنید.. با تغییر رنگ به صورتی، حجم اسید را یادداشت کنید. هر 1 میلی لیتر از اسید سولفوریک 1 نرمال معادل با 56/11 میلی گرم از هیدروکسید پتاسیم خواهد بود.

فروش هیدروکسید پتاسیم (پتاس)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *