محاسبه آنلاین مولاریته

فرم زیر به شما کمک می کند تا حجم مورد نیاز از نمونه اولیه را که برای ساخت محلول مورد نظرتان (با حجم و غلظت مشخص) نیاز دارید ، به راحتی محاسبه نمایید. برای راحتی کار اطلاعات اولیه قرار داده شده اند که می توانید آنها را با توجه به خصوصیات نمونه خود تغییر دهید.