سنجش خلوص اسید فرمیک

اسید فسفریک یک مایع ویسکوز بدون بو و بی رنگ می باشد و شامل حداقل %85  H3PO4 می باشد. برای شناسایی کیفی این محصول می توان به طریق زیر عمل کرد:

1/5 گرم از اسید فسفریک را در 25 میلی لیتر آب حل کرده و دما را در حدود 15 درجه سانتی گراد تنظیم کنید. 5 قطره شناساگر تیمول فتالئین اضافه کنید. محلول را با سدیم هیدروکسید mol/l 1 تیتر کنید تا زمانی که رنگ محلول به آبی روشن تغییر کند. هر 1 میلی لیتر از سدیم هیدروکسید mol/l 1 برابر با 49 میلی گرم از اسید فسفریک خواهد بود. در اینصورت مطمئن خواهید شد ماده ای که در اختیار دارید اسید فسفریک 85%خواهد بود.

میزان اسیدهای فرار در این محصول کمتر از 10 میلی گرم بر کیلوگرم می باشد. برای اطمینان از این مورد، در یک فلاسک تقطیر، 60/05 گرم از این گرید اسید فسفریک را با آب مقطر رقیق کرده و به حجم 75 میلی لیتر برسانید و 50 میلی لیتر از آن را تقطیر کنید. شناساگر فنل فتالئین را به سیستم اضافه کرده و با سدیم هیدروکسید 0/1 نرمال تیتر کنید تا زمانی که تغییر رنگ مشاهده شود. در این تیتراسیون، نباید بیش از 0/1 میلی لیتر از سدیم هیدروکسید استفاده شود در غیر این صورت میزان اسید های فرار بیشتر از این مدار خواهد بود .    

محتوای نیترات این محصول بیش از 5 میلی گرم بر کیلوگرم اسیدفسفریک نخواهد بود. برای اطمینان از این مورد، 48/3 گرم از این گرید اسید فسفریک را با 10 میلی لیتر آب رقیق کنید و 5 میلی گرم سدیم کلرید به آن بیافزایید، سپس 0/1 میلی لیتر از شناساگر ایندیگو کرمین و 10 میلی لیتر اسید سولفوریک اضافه کنید. رنگ آبی محلول نباید تا گذشت مدت زمان 5 دقیقه از بین برود. در غیر این صورت مقدار نیترات محصول بیشتر از این عدد خواهد بود.  

حداکثر مقدار آرسنیک در این محصول، 3 میلی گرم بر کیلوگرم و حداکثر مقدار سرب، 4 میلی گرم بر کیلوگرم می باشد. 

خرید این محصول:

خرید اسید فسفریک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *