در لیست زیر قیمت پایه محصولات پتروشیمی اعلامی از سوی دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی قرار گرفته است. لازم به ذکر است این لیست به طور مداوم و مرتب به روز رسانی می شود و شما می توانید آخرین اعلانات مربوط به قیمت پایه محصولات پتروشیمی را از طریق این پرتال مشاهده نمایید. برای مشاهده لیست در هر تاریخ بر روی لینک آن کلیک کنید.

قیمت پایه محصولات پتروشیمی

 

قیمت پایه محصولات پتروشیمی

تیرماه 1399

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ: 1399/04/01

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ: 1399/04/08

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ: 1399/04/15

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ: 1399/04/22

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ: 1399/04/29

 

مردادماه 1399

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ: 1399/05/05

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ: 1399/05/12

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ: 1399/05/19

 

 

شهریور ماه 1399

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ: 1399/06/02

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ: 1399/06/16

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ: 1399/06/23

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ: 1399/06/30

 

مهر ماه 1399

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ: 1399/07/13

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ: 1399/07/20

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ: 1399/07/28

 

آبان ماه 1399

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ: 1399/08/05

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ: 1399/08/25

 

منبع: دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

.