مواد شیمیایی صنعتی را می توان گسترده ترین گرید مواد شیمیایی دانست. این ترکیبات در مقایسه با گریدهای غذایی ، دارویی و آزمایشگاهی معمولا خلوص و قیمت پایین تری دارند. همچنین حساسیت کمتری در مورد ناخالصی های آنها (عموما مواد شیمیایی صنعتی خلوصی کمتر از 100% دارند و همواره حاوی برخی ناخالصی ها هستند) وجود دارد.