برای تشخیص اتانول آمین ها آزمایش های زیر را انجام دهید:
تست نقطه جوش در شرایط استاندارد:

نقطه جوش مونو اتانول آمین در دمای 170/4  سلسیوس

نقطه جوش دی اتانول آمین دردمای 268 درجه سلسیوس

و نقطه جوش تری اتانول آمین در دمای 335 درجه سلسیوس 

در نتیجه با اختلاف دمایی که با هم دارند می توان آنها را از یکدیگر تشخیص داد.

تست حلالیت با آب با درصد وزنی حل شدن در آب

زمانیکه آب حلال است، مونو اتانول آمین در آب در دمای محیط 20 درجه سلسیوس به طور کامل حل می شود؛ و همچنین هنگامیکه مونو اتانول آمین حلال و آب حل شونده باشد، باز هم اگر دمای محیط 20 درجه باشد به طور کامل حل می شود.

دی اتانول آمین هنگامیکه حل شونده و آب حلال باشد، در دمای محیطی 20 درجه تنها در صورتیکه مایع محلول فوق العاده سرد شود به زور کامل حل می شود.

تری اتانول آمین در محیطی با دمای 20 درجه سلسیوس چه حل شونده باشد و در آب حل شود و چه حلال باشد و آب در ان حل شود تنها در صورتی که محلول تری اتانول آمین و آب فوق العاده سرد شود، به صورت کامل حل می شوند.

حلالیت اتانول آمین ها در بعضی دیگر از حلال های آلی در دمای 25 درجه سلسیوس:

حلال استون:

مونو اتانول آمین  و تری اتانول آمین به طور کامل در استون حل می شوند، در صورتیکه دی اتانول آمین تنها در زمانی که محلول واکنش  فوق العاده سرد شده باشد ، به طور کامل حل می شود. 

حلال تترا کلرید کربن:

مونو اتانول آمین و دی اتانول آمین به صورت جزیی به ترتیب 0/1 % و 0/01% درصد وزنی در تترا کلرید کربن حل می شوند ، در صورتیکه تری اتانول آمین به طور کامل در آب حل می شود.

حلال متانول:

مونو اتانول آمین  و تری اتانول آمین به طور کامل در متانول حل می شوند، در صورتیکه دی اتانول آمین تنها در زمانی که محلول واکنش  فوق العاده سرد شده باشد ، به طور کامل حل می شود. 

مقالات و محصولات مرتبط : 

خرید دی اتانول آمین

ویدیوی آشنایی با انواع اتانول آمین ها

موسسه ی مبتکران شیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *