اسید های خوراکی
نام علمی اسید خوراکی نام تجاری ساختار مولکولی ویژگی

و شکل ظاهری

موارد مصرف حلالیت

خرید اسید استیک

E260

.

مایع شفاف و بی رنگ

محصولات پخته شده / محصولات غلات و حبوبات / محصولات لبنی / روغن های خوراکی و چربی / ماهی، غذاهای دریایی و محصولات / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولاتشان / میوه ها، سبزیجات و آجیل و محصولات / شکر، شیرینی و شیرینی / سرکه، ترشی و سس ها

در آب و اتانول به هر میزان حل می شود.

آدیپیک اسید

E355

.

بلور های سفید یا کریستالی و غیر جاذب رطوبت

محصولات پخته شده / فرآورده های لبنی / روغن های خوراکی / غذاهای دریایی و ماهی و غذاهای دریایی / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / میوه، سبزیجات و آجیل و محصولات / نوشیدنی ها / سرکه، ترشی و سس

در محلول اتانول به هر میزان حل می شود. در آب جوش محلول است اما در آب با دمای 20 درجه سانتیگراد 1/4 حل می شود.

کاپریلیک اسید

E570

.

مایع روغنی بی رنگ

محصولات پخته / محصولات لبنی / روغن های خوراکی و چربی / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / میوه، سبزیجات و آجیل و محصولات / شکر، پودر قند و شیرینی جات

در محلول اتانول به هر میزان حل می شود؛ اما بسیار ناچیز در آب حل می شود فقط 0/068 %.

خرید اسید سیتریک

E330

.

بلورهای بی رنگ و بی بو و شفاف یا به صورت پودر سفید رنگ با کریستال های ریز و گرانولی

محصولات پخته شده / محصولات لبنی / روغن های خوراکی و چربی / ماهی و غذاهای دریایی و محصولات / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / میوه، سبزیجات و آجیل و محصولات / نوشیدنی / نوشیدنی / شکر، نوشیدنی شکر و شیرینی جات / نوشابه / سرکه

در آب در دمای 20 درجه سانتیگراد 59/2 % حل می شود و در محلول اتانول 1% حل می شود.

د هیدرو استیک اسید

E265

.

پودر کریستالی سفید یا نزدیک به سفید

فرآورده های لبنی / میوه، سبزیجات و آجیل و محصولات

در روغن سبزیجات 1/6 % و بیشتر از آب حل می شود  و در آب بسیار کم حل می شود.

فوماریک اسید

E297

.

پودر کریستالی یا گرانولی سفید رنگ

محصولات پخته شده / فرآورده های لبنی / روغن های خوراکی و چربی / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / میوه، سبزیجات و آجیل و محصولات / نوشیدنی ها / قند، نوشابه و شیرینی جات / نوشیدنی های الکلی

در آب خیلی کم حل می شود و با افزایش دما هم حلالیتش بیشتر می شود. در روغن سبزیجات تقریبا نامحلول است؛ و در محلول اتانول (95%) بیشتر از آب حل می شود.

گلوکونو دلتا لاکتون

E575

.

پودر ریز کریستالی سفید رنگ

محصولات پخته شده / فرآورده های لبنی / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / میوه، سبزیجات و آجیل و محصولات

در آب 59% حل می شود و در اتانول 1% حل می شود.

لاکتیک اسید

E270

.

مایع جاذب رطوبت، بی رنگ یا زرد، مانند شربت غلیظ ، غیر فرار

فرآورده های لبنی / روغن های خوراکی و چربی / ماهی و غذاهای دریایی و محصولات / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / میوه، سبزیجات و آجیل و محصولات / شکر، شیرینی و شیرینی / نوشیدنی های الکلی / سرکه، ترشی و سس ها

در آب و پروپیلن گلیکول  با دمای 25 درجه سانتیگراد محلول است و در آب جوش به سرعت حل می شود. اما در محلول اتانول (95%) تقریبا نامحلول است.

مالیک اسید

E296

.

پودر کریستالی یا گرانولی سفید یا تقریبا سفید

فرآورده های لبنی / روغن های خوراکی و چربی / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / میوه، سبزیجات و آجیل و محصولات / نوشیدنی ها / نوشیدنی های غیر شکر / قند، نوشابه و شیرینی سازی / نوشیدنی های الکلی

در آب با دمای 25 درجه سلسیوس به شدت محلول است.

فسفریک اسید

E338

.

محلول بی رنگ

محصولات پخته شده / محصولات غلات و حبوبات / محصولات لبنی / روغن های خوراکی و چربی / ماهی و غذاهای دریایی و محصولات / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / نوشیدنی ها / نوشیدنی های غیر شکر / شیرینی و شیرینی سازی / نوشیدنی های الکلی / سرکه، ترشی و سس

در آب و محلول اتانول حل می شود.

پروپیونیک اسید

E280

.

مایع روغنی

محصولات پخته شده / فرآورده های لبنی / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / نوشیدنی ها / قند، شکر و شیرینی جات

در روغن سبزیجات در دمای 25 درجه سلسیوس حل می شود.

سدیم دی استات

E262

.

کریستال های جامد سفید و جاذب رطوبت

محصولات پخته / فرآورده های لبنی / روغن های خوراکی و چربی / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / شکر، شیرینی و شیرینی جات

در آب با دمای 25 درجه سانتیگراد 100% حل می شود.

سوکسینیک اسید

E363

.

کریستال های سفید یا بی رنگ

محصولات پخته شده / فرآورده های لبنی / روغن های خوراکی و چربی / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / نوشیدنی ها / شکر، شیرینی و شیرینی پزی / سرکه، ترشی و سس

در آب با دمای 100 درجه سانتیگراد 100% حل می شود؛ اما در محلول اتانول و نیز در پروپیلن گلیکول هر کدام 1% حل می شود.

اسید تارتاریک

E334

.

بلورهای بی رنگ و بی بو و شفاف یا به صورت پودر سفید رنگ با کریستال های ریز و گرانولی

محصولات پخته شده / محصولات لبنی / روغن های خوراکی و چربی / ماهی و غذاهای دریایی و محصولات / گوشت، مرغ و تخم مرغ و محصولات / میوه، سبزیجات و آجیل و محصولات / نوشیدنی ها / نوشیدنی های غیر شکر / قند، حفظ قند و شیرینی / نوشیدنی های الکلی

به مقدار زیاد محلول در آب و با افزایش دما حلالیتش در آب بیشتر هم می شود اما در اتانول 1% حل می شود.

 

11 ماده افزودنی که در مواد غذایی استفاده می شود

14 اسیدی که در مواد غذایی استفاده می شوند، کدامند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.