شناسایی کیفی آمونیوم کلراید  

آمونیوم کلراید به شکل پودر کریستال ریز یا درشت سفید رنگ عرضه می شود که جاذب رطوبت هواست.

برای شناسایی کیفی آمونیوم کلراید، می توان به طریق زیر عمل کرد:

آمونیوم کلراید در آب کاملا محلول است و در اتانول نیز حل می شود.

2 گرم از آمونیوم کلراید را 20 میلی لیتر آب حل کنید. محلول آن بی رنگ و تقریبا شفاف خواهد بود.

مقدار سرب در این محصول نباید بیش از 2 میلی گرم بر کیلوگرم باشد.

pH محلول آمونیوم کلراید در آب (1 در 20) بین 6 – 5/4 است.

آمونیوم کلراید را به مدت 4 ساعت در سیلیکاژل خشک کنید. نباید بیش از % 2 وزن خود را از دست بدهد.

در صورت سوزاندن، باقیمانده آن نباید بیش از % 5/0 باشد.

برای اطمینان از درصد خلوص این محصول، 2/0 گرم از آمونیوم کلراید را به مدت 4 ساعت در سیلیکازل خشک کنید و در 40 میلی لیتر آب حل کنید. حین همزدن، 3 میلی لیتر اسید نیتریک، 5 میلی لیتر نیتروبنزن و 50 میلی لیتر نیترات نقره 1/0 نرمال اضافه کنید. به شدت تکان دهید و سپس 2 میلی لیتر شناساگر آمونیوم فریک اضافه کرده و با نیترات نقره 1/0 نرمال تیتر کنید. هر 1 میلی لیتر از نیترات نقره 1/0 نرمال معادل با 349/5 میلی گرم از آمونیوم کلراید است.

یک روش دیگر این است که 3 گرم از آمونیوم کلراید خشک کرده را در 250 میلی لیتر آب حل کنید. 25 میلی لیتر از این محلول را برداشته و به 10 میلی لیتر سود مایع بیفزایید و بلافاصله به یک دستگاه تقطیر مجهز به یک مخزن حاوی 40 میلی لیتر اسید سولفوریک 1/0 مول بر لیتر متصل کنید. گرم کنید تا آمونیاک به مخزن اسید سولفوریک تقطیر شود و در حضور 3 قطره شناساگر متیل قرمز با اسید سولفوریک 1/0 مول بر لیتر تیتر کنید. هر 1 میلی لیتر از اسید سولفوریک 1/0 مول بر لیتر معادل با 698/10 میلی گرم از آمونیوم کلراید خواهد بود.

فروش نشادر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *