مشخصات DEA

(Di Ethanol Amine (DEA

Spec, valueTest MethodUnitProperties

98.5 MIN

MA 503

Wt%

purity

15 MAX

ASTM D 1209

Pt-Co

Color

0.15 MAX

ASTM D 1364

Wt%

Water

0.6 MAX

MA 503

Wt%

MEA

0.8 MAX

MA 503

Wt%

TEA

1.09-1094

ASTM D 891

°Sp.gr. 20/20C

104-106

MA 238

Wt%

Equivalent MW

ویرایش این

پاسخی بگذارید

با عنوان مبتکران شیمی وارد شده‌اید. خارج می‌شوید؟