سنجش خلوص اسید فرمیک

سدیم گلوکونات به صورت گرانول یا پودر کریستالی سفید تا زرد است که یک بوی خفیف خاص دارد. شناسایی کیفیت محصول کربنات پتاسیم در ادامه ارائه می شود.

برای اطمینان از کیفیت این محصول:

1 گرم ازسدیم گلوکونات را در 10 میلی لیتر آب حل کنید، محلول حاصل شفاف و بدون رنگ خواهد بود.
1 گرم از سدیم گلوکونات را در 10 میلی لیتر آب حل کنید، pH محلول حاصل حدود 8/7 – 2/6 خواهد بود.
سدیم گلوکونات را به مدت 2 ساعت در دمای 150 درجه سانتی گراد خشک کنید، مقدار افت وزن آن نباید بیش از % 0/3 شود.
برای اطمینان از این درصد خلوص

درصد خلوص این محصول، 99.2 درصد می باشد ، 0.15 گرم از سدیم گلوکونات را پس از خشک کردن در 75 میلی لیتر اسید استیک حل کنید و با محلول اسیدپرکلریک 0/1mol/l تیتر کنید تا زمانی که رنگ قرمز محلول از بین برود (از 10 قطره شناساگر quinaldine red استفاده کنید). درنهایت تیتراسیون هر 1 میلی لیتر از محلول اسیدپرکلریک برابر با 21/81 میلی گرم از گلوکونات سدیم خواهد بود.

آزمون فلزات سنگین: این تست محتوای ناخالصی فلزی را نشان می دهد که در شرایط آزمون مشخص تغییررنگ می دهد. محدوده فلزات سنگین برای هر گرید تجاری گزارش شده که در عمل نباید از آن مقدار بیشتر باشد. بنابراین، 1 گرم از گلوکونات سدیم را در 10 میلی لیتر آب حل کرده و 6 میلی لیتر اسید هیدروکلریک 3 نرمال به آن بیفزایید و آن را با آب رقیق کرده و به حجم 25 میلی لیتر برسانید. حداکثر مقدار مجاز این دسته از ناخالصی ها % 0/002 می باشد.
با حل کردن 1 گرم از سدیم گلوکونات در 25 میلی لیتر آب، حداکثر مقدار مجاز برای سرب % 0/001 خواهد بود.

محصولات مرتبط:

خرید اسید استیک

اسید کلریدریک

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *